تازه ها

شنبه 11 دی 1395-19:27 کد خبر:24578

شهر و زیست شهری و الزامات آن


در زمانه ای وجود یک بلدیه و شفاخانه و چند ملاخانه و یکی دو چهار سوق و سه چهار کوی و برزن سر جمع شهر نامیده می شد اما در معنای جدید،شهر مجموعه ای است که به هر آنچه زیستن نیازمند است پاسخ می دهد در این مجموعه اما مراکز و اماکن ورزشی بیش از همه مهم تلقی می گردد. چرایی اهمیت آنها به موضوع و شیوه"زیست شهری" باز می گردد،شیوه ای که انسان پر تحرک دیروز را به موجودی ایستا و ساکن بدل ساخته و او را آماج بیماری های رنگین کمانی جسمی و روحی قرار داده است! بر این اساس است که "اندیشیدن به ورزش" از انحصار یک سازمان به نام تربیت بدنی خارج گردیده و در اولویت های مدیریت شهری قرار گرفته است. پس"مدیریت شهری را چه به ورزش؟" همانقدر بی پایه قلمداد می شود که فی المثل"مدیریت فرهنگی را چه به هنر و موسیقی؟" چه در مفهوم ورزش هم دیگر "همگانی شدن" یک ضرورت است و واداشتن انسان شهر نشین به تحرک یک اصل. این چنین است که در مدرن شهرها در کنار هر باغچه یک وسیله ورزشی و در میان هر محله یک مکان برای ورزش جانمایی می گردد، تهران نمونه بارز آن است و دیگر شهرها هم نمونه های دیگر آن. پس در هر کجایی که پدیده یا عنصر"مدیریت شهری" ایجاد شده است باید توجه به هر آنچه که انسان شهر نشین را پر تحرک،شاداب و سرزنده می سازد هم باور و بارور گردد ورنه در مدیریت آنها باید تردید کرد.

مهندس عیسی بابایی فوق لیسانس مدیریت تحول و برنامه ریزی

مدیر امور شعب موسسه اعتباری کاسپین مازندران

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :